Milieuregels

Milieuregels

Het beoefenen van gemotoriseerde sporten is alleen mogelijk als aan allerlei voorschriften en regels van overheidswege wordt voldaan. E.e.a. om de "overlast" voor de omgeving tot een minimum te bepreken.
De KNMV en daarbij aangesloten verenigingen zorgen ervoor dat in overleg met diverse partijen regels worden afgesproken. Enerzijds zijn dat landelijk uniforme regels (zoals de geluidsproduktie van de motoren) en anderzijds lokale regels (zoals de openingstijden van de circuits).

Geluidsnormen
Alle motoren dienen te voldoen aan de landelijke geluidsnormen. Met ingang van 2011 is de geluidsnorm door de KNMV en MON (dus voor geheel Nederland) vastgesteld op 94 dB(A) dynamisch gemeten. Dat is dan de norm voor crossers.
We zullen een vertaaltabel (op basis van ervaringscijfers) naar de fim-meetmethode (2 meter max|) opstellen, zodat we op een eenvoudige en voor iedereen goed uitvoerbare wijze geluidmetingen kunnen verrichten.
Verder zullen we ook de zogenaamde dynamische meting toepassen, er wordt dan gemeten langs het circuit tijdens trainingen en wedstrijden.
Bij overschrijding van de geluidsnorm mag niet van het circuit gebruik gemaakt worden!

Sinds 2002 is iedere TCD-er verplicht zijn of haar motor door de TCD op geluid te laten keuren! Speciaal hiervoor worden jaarlijks minimaal 7 zogenaamde geluidmeetdagen in februari en maart tijdens de openingsuren op zaterdag gehouden. Niet gekeurd is geen gebruik maken van het circuit! Zorg er dus voor dat de motor voor de eerste training goedgekeurd is.

De geluidsnormen zijn (dynamisch gemeten):

  • 94 dBa voor crossers
  • 91 dBa voor kentekens (woensdag na 19.00 uur)


Lees hier meer over het geluid. 


Milieumat
In het rennerskwartier is het gebruik van een zogenaamde milieumat verplicht.
De motor(en) dienen op zo'n milieumat geplaatst te worden, zodat geen olie, vet of benzine op de grond tercht kan komen.
Milieumatten zijn in het clubgebouw te koop voor € 15,=.

Kom je met de off-road motor via de weg gereden naar "de Heksenplas" dan mag je die stallen op het "kentekenplein" bij de loods. Het gebruik van de milieumat is voor deze categorie niet verplicht (er wordt niet gesleuteld en/of getankt).

Openingstijden "de Heksenplas"
In de milieuvergunning van TCD Hummelo is vastgelegd op welke tijden met motoren gereden mag worden. Buiten de opstellingstijden is het niet toegestaan met crossmotoren op het terrein te rijden.


In onze milieuvergunning zijn de volgende openingstijden opgenomen: 

  • Woensdag 14.00 - 19.00 uur  onbeperkt
  • Woensdag 19.00 - 21.00 uur  enduro/off the road
  • Zaterdag 13.00 - 17.00 uur  onbeperkt


Verder is in de milieuvergunning ruimte opgenomen voor 6 wedstrijden met verruimde openstellingstijden, de zogenaamde "lawaaidagen". De data voor het volgende seizoen dienen ieder jaar voor 31 december ingediend te worden bij de vergunning verlenenden instantie(s).

Geluid ...