Milieu

Milieuprijsvraag Biodiversiteit

In 1998 is door de Heidemij een prijsvraag uitgeschreven met als onderwerp versterking van de Biodiversiteit in Gelderland. Het bestuur van TCD Hummelo heeft hier na overleg met o.m. de gemeente Hummelo en Keppel voor ingeschreven.
Het onderwerp betrof het opschonen van de vennen naast het circuit, met als doel het leefklimaat voor onder meer amfibiën en bijzondere planten te verbeteren.
Een project dat perfect aansloot op de o.a. door Het Gelders Landschap aangelegede "natte zone" in de Kruisbergse Bossen.
Samen met de o.a. de gemeente, de Heidemij, Het Gelders Landschap, het Waterschap, SPA en Hogeschool IJsselland in Deventer zijn de plannen uitgewerkt.

Meer ...

Milieuprijs KNMV

milieuprijs KNMV voor TCD

In 1999 heeft de KNMV een milieuprijs in het leven geroepen. Voor de 1e editie van deze prijs is TCD Hummelo (door de commissie ROM) voorgedragen. Het Hoofdbestuur van de KNMV heeft deze voordracht overgenomen. 

Tijdens het officialcongres op zaterdag 22 januari 2000 op Papendal heeft de voorzitter van de commissie ROM de bij de prijs behorende oorkonde aan de voorzitter van TCD Hummelo overhandigd.


De voorzitter van de KNMV deed daar een cheque van fl. 1.000,00 bij. 

Milieuvergunning/bestemmingsplan

Het voortbestaan van de motorsport wordt al jaar en dag bedreigd door de toenemende aandacht voor het milieu.
De TCD heeft daar altijd oog voor gehad en heeft in goed overleg met buurtbewoners, de provincie Gelderland en met name de gemeente Hummelo en Keppel allerlei maatregelen genomen die de overlast tot een minimum moeten beperken.
E.e.a. heeft geresulteerd in het verkrijgen van een vergunning in het kader van de Wet Milieubeheer (december 1994).
In 1996 heeft het terrein van de TCD in het bestemmingsplan "Buitengebied gemeente Hummelo en Keppel" officieel de bestemming Motorsportterrein gekregen.
De basis voor succesvol continueren van de motorsport in de gemeente Hummelo en Keppel is daarmee gelegd.