Biodiversiteit

Juryrapport milieuprijsvraag

De TCD is al meer dan 40 jaar actief op het circuit "de Heksenplas" in de Kruisbergse Bossen. Sinds de tachtiger jaren besteedt de club - in overleg met gemeente en provincie - veel aandacht aan het terugbrengen van de omgevingsbelasting voor mens, landschap en natuur. Zo is bijvoorbeeld een geluidswal aangelegd en kreeg de club in 1994 een vergunning in het kader van de Wet Milieubeheer.

Met de inzending "Herstel de Heksenplas" wil de TCD natuurherstelmaatregelen uitvoeren op het terrein, zoals het opschonen van vennen, het uivoeren van achterstallig onderhoud in de bossen en het ontwikkelen van ecologische verbindingen. De maatregelen zijn vooral bedoeld voor de zeldzame soorten als de knoflookpad, kamsalamander en heikikker, maar ook minder kritische soorten kunnen hiervan waarschijnlijk profiteren.

Ook andere organisaties zijn enthousiast voor het plan. Zo zijn bijvoorbeeld Het Geldersch Landschap (als beheerder van de Kruisbergse Bossen), het Waterschap Rijn en IJssel en de gemeente erbij betrokken. De Hogeschool IJsselland treedt in het project op als trekker en intermediair. De TCD besteedt veel aandacht aan communicatie, zowel binnen de vereniging als naar externen, bijvoorbeeld naar andere motorsportverenigingen.

De jury vindt het een verrassend initiatief dat een motorsportvereniging zich inzet voor meer natuur en landschap. Het gaat immers om functies die tegenstrijdig zijn. Ook het feit dat er een goede overlegsituatie is ontstaan en dat er veel draagvlak is voor het herstelplan spreekt de jury aan. De voorgenomen herstelmaatregelen zijn echter op zichzelf niet zo vernieuwend en ook de bijdrage aan de totale Gelderse Biodiversiteit is relatief gering. Daarom kent de jury een aanmoedigingsprijs toe. De jury hoopt dat er van de inspanningen van de TCD een voorbeeldwerking zal uitgaan.