Algemene LedenVergadering

Algemene LedenVergadering

Algemene LedenVergadering

Tenminste één keer per jaar komen de leden bij elkaar in een Algemene Ledenvergadering (ALV). Welke onderwerpen komen er aan bod? En welke bevoegdheden heeft de ALV?

Wat is een Algemene Ledenvergadering?
Alle leden van een vereniging bepalen gezamenlijk het beleid en de activiteiten voor de komende periode. De leden hebben alle bevoegdheden die niet door de wet zijn bepaald. Omdat de leden niet dagelijks geraadpleegd kunnen worden over bepaalde zaken of uitgaven, wordt er een bestuur samengesteld. Het samenstellen van het (dagelijkse) bestuur gebeurt tijdens de Algemene Ledenvergadering.

De taken van een Algemene Ledenvergadering
De ALV heeft het laatste woord over de inhoud van de statuten. Het bestuur bestuurt de vereniging en heeft eigen taken en verantwoordelijkheden. De ALV mag dus niet besturen. Wel kan de ALV, wanneer zij het niet eens is met het gevoerde beleid, de bestuurders ontslag verlenen en een nieuw bestuur aanstellen.

De bevoegdheden van een Algemene Ledenvergadering
Tot de bevoegdheden van de ALV behoren de volgende zaken:
wijziging van de statuten
benoemen en afzetten bestuurders
benoemen en afzetten van commissarissen
dechargeren van bestuurders
goedkeuring van de begroting en de jaarrekening
het uitsluiten van een lid
In de statuten kan worden vastgesteld door de ALV dat bepaalde taken en bevoegdheden worden uitbesteed aan een commissie. Door de komst van commissies wordt de invloed van de ALV enigszins beperkt. Een voorbeeld van commissies is de geschillencommissie. .

De Algemene Ledenvergadering als vergadering
Een ALV vindt minimaal een keer per jaar plaats. Tussentijds kan het bestuur besluiten een extra vergadering of meerdere ledenvergaderingen te beleggen. Het bestuur roept de leden bijeen door een schriftelijk uitnodiging, een e-mail of bijvoorbeeld een oproep op via de verenigingsmedia (website, facebook, twitter) of in een huis-aan-huiskrant. .

De agenda van de Algemene Ledenvergadering
Tijdens de (jaarlijkse) ALV worden de volgende zaken besproken:
verkiezing en (her-)benoeming van het bestuur
wijziging of samenstelling van commissies (bijv. kascommissie)
het gevoerde beleid in het afgelopen jaar en het te voeren beleid voor het komende jaar
algemeen en financieel jaarverslag
het jaarverslag van de kascommissie
definitieve begroting voor het huidige jaar en voorlopige begroting voor het komende jaar
behandeling van ingediende moties
wijzigingen van het huishoudelijk reglement
vaststelling van de contributie voor het volgende jaar en eventueel het inschrijfgeld
Verder kunnen (bestuurs-)leden uiteraard nog andere punten op de agenda laten zetten.