Historie

17 april 1957 -  . . . . .

van geboorte tot volwassenheid

In de beginjaren was het een vereniging voor louter en alleen motorrijders. Zo kon het gebeuren dat één van de leden (W. Ocks, overleden 27 aug. 1998) geroyeerd werd omdat hij een auto bezat!

Gelukkig kwam men in de vereniging al snel tot andere inzichten, waarna de heer Ocks weer lid werd.

Uit het historische archief hebben we een aantal interessante documenten geselecteerd welke in de loop van de tijd op de website geplaatst worden. 

Ook zullen we een aantal oude clubbladen aan de website toevoegen.

In de statuten zijn onder meer doel en een aantal huishoudelijke regels opgenomen, een bloemlezing daaruit:

De vereniging stelt zich ten doel:
 • de motorsport in Doetinchem en omgeving te bevorderen;
 • de belangen van de motorrijders in het algemeen en die harer leden, voorzover deze met het motorrijden verband houden, in het bijzonder, te behartigen;
 • onder haar leden een vriendschapsband te vormen en te onderhouden;


Zij tracht dit doel te bereiken door alle wettige middelen en in het bijzonder door:

 • het houden van clubtochten, toerriten in clubverband, het deelnemen met één of meer clubteams aan wedstrijden of ritten, uitgeschreven door de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging of andere motorclubs;
 • het organiseren van evenementen op motorgebied;
 • samenwerking met andere motorclubs;
 • het doen houden van lezigen en causeriën op verkeers- of motorgebied;
 • andere wettige middelen, die aan haar doel bevordelijk kunnen zijn.

De TCD beschikt al een aantal jaren over een prima accomodatie, dat volledig eigendom van de vereniging is.

Oud gedienden weten dat dat ooit wel eens anders was. En het is onder andere aan de bereidwilligheid van een beperkt aantal leden, die in slechtere tijden de contributie voor 5 jaar vooruit betaalden, te danken dat de TCD voort kon blijven bestaan.
De TCD heeft zich met name gericht op de motocross, maar heeft ook glorietijden meegemaakt met het organiseren van motorsprints in Doetinchem en Wehl. Die evenementen waren financieel dermate positief dat de TCD voldoende reserves kon opbouwen om het gebied "de Heksenplas" in de gemeente Hummelo en Keppel in 1990 te kunnen kopen.

Waar de naam Heksenplas vandaan komt is niet bekend, wel bekend is dat de naam omstreeks 1930 voor het eerst op topografische kaarten vermeld is. 

De historische landkaarten vanaf 1890 geven een goed beeld van de ontwikkeling van het gebied rond het huidige bezit van TCD Hummelo. 

Het voortbestaan van de motorsport wordt al jaar en dag bedreigd door de toenemende aandacht voor het milieu. De TCD heeft daar altijd oog voor gehad en heeft in goed overleg met buurtbewoners, de provincie Gelderland en met name de gemeente Hummelo en Keppel allerlei maatregelen genomen die de overlast tot een minimum moeten beperken.

Oud voorzitter Bertus Eenink heeft een goede basis gelegd voor het in het dna van de TCD verankeren van het milieubewustzijn. 

E.e.a. heeft geresulteerd in het verkrijgen van een vergunning in het kader van de Wet Milieubeheer in 1994.

In 1996 heeft het terrein van de TCD in het bestemmingsplan "Buitengebied gemeente Hummelo en Keppel" officieel de bestemming Motorsportterrein gekregen.
De basis voor succesvol continueren van de motorsport in de gemeente Hummelo en Keppel is daarmee gelegd.

In 1998 is door de Heidemij een prijsvraag uitgeschreven met als onderwerp versterking van de Biodiversiteit in Gelderland. Het bestuur van TCD Hummelo heeft hier na overleg met een contactpersoon bij de gemeente Hummelo en Keppel voor ingeschreven met het plan "Herstel Heksenplas". Het onderwerp is het opschonen van de vennen naast het circuit, met als doel het leefklimaat voor onder meer amfibiën en bijzondere planten te verbeteren.

Een project dat perfect aansluit op de o.a. door Het Gelders Landschap aangelegede "natte zone" in de Kruisbergse Bossen.
Samen met de o.a. de gemeente, de Heidemij, Het Gelders Landschap, het Waterschap, SPA en Hogeschool IJsselland in Deventer wordt aan het project gewerkt.
De aanpak van het herstel van de vennen geschied onder coördinatie van de Bosgroep Gelderland. Zij heeft een subsidie-aanvraag ingediend en zal de regie voeren over de uitvoering. Het project is in het najaar van 2002 afgerond en inmiddels hebben tal van dieren onze poelen gevonden (naast kikkers en salamanders ook hun natuurlijke rivaal, de reiger en verder zien we 's ochtends regelmatig een roedel reeën hun dorst lessen).
De KNMV heeft in 1999 een milieuprijs voor verenigingen ingesteld.
De eerste editie van deze prijs, bestaande uit een oorkonde en een geldbedrag van fl. 1.000,00, mocht een delegatie van het bestuur van TCD Hummelo tijdens het KNMV-officialcongres op 22 januari 2000 in ontvangst nemen.

De TCD heeft de beschikking over een bijzonder fraai clubgebouw "de Daele". Het is een oude boerderij uit 1912 en staat op de gemeentelijke monumentenlijst.
Eind jaren 90 heeft de vereniging het gehele pand volledig gerestaureerd en wij kunnen nu met trots zeggen dat wij het mooiste clubgebouw van heel Nederland hebben. Kom zelf maar eens kijken ....

De TCD heeft bij wedstrijden altijd voor het rennerskwartier gebruik mogen maken van de weilanden van onze buurman "boer Wissink". Eind 2000 is echter de boerderij met weilanden in de verkoop gekomen en dat kon betekenen dat we in de toekomst mogelijk geen gebruik van de weilanden meer konden maken. En dat zou dan weer betekenen dat we geen "grotere" wedstrijden (dan clubwedstrijden) zouden kunnen organiseren. Vandaar dat in 2001 de TCD 1,5 ha weiland gekocht heeft, waardoor we nu dus permanent over voldoende ruimte voor het rennerskwartier beschikken.

Naast crossen (film 1974) op het eigen circuit heeft TCD in het verleden ook elders evenementen georganiseerd, zoals:

 • cross rond voetbalterrein van VIOD in Wijbergen
 • cross bij het Onland
 • kersttrials op het industrieterrein
 • cross bij waterzuivering in Doetinchem
 • cross bij Halfweg Diersen (tussen Doetinchem en Zelhem), film 1982 (via ECAL)
 • motorsprints (oa tussen Wehl en De Heut), film 1984 (via ECAL)