STATUTEN
(laatst gewijzigd in juli 1992)

Naam

Artikel 1

De vereniging draagt de naam:

"TOUR- EN CROSSCLUB DOETINCHEM"

Zetel

Artikel 2

Zij heeft haar zetel te Hummelo en Keppel.


Doel
Artikel 3

 1. De vereniging heeft ten doel:
  a. Het doen beoefenen en hte bevorderen van de motorsport;
  b. De belangen van de motorrijders in het algemeen en die harer leden, voorzover deze met het motortijden verband houden, in het bijzonder, te behortigen;
  c. Onder haar leden een vriendschapsband te vormen en te onderhouden.
 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  a. Het houden van oefeningen, clubtochten, toerritten in clubverband, het deelnemen met één of meer clubteams aan wedstrijden of ritten, uitgeschreven door of onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging;
  b. Het organiseren van evenementen op motorgebied; 
  c. Samenwerking met andere motorclubs; 
  d. Het doen houden van lezingen en causerieën op verkeers- en/of motorgebied; 
  e. Andere wettige middelen, die aan haar doel bevorderlijk kunnen zijn.

Leden

Artikel 4

 1. Leden van de vereniging kunnen zijn zij die de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt;
 2. Het bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

Aspirantleden - Begunstigers

Artikel 5

Aspirantleden zijn zij, die aan de aktiviteiten van de vereniging deelnemen, doch nog niet de zestienjarige leeftijd hebben bereikt.
Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een jaarlijkse bijdrage of een gift ineens, waarvan de minima jaarlijks worden vastgesteld door de algemene vergadering.
Aspirantleden en begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

Toelating

Artikel 6

Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, aspirantleden en begunstigers.
Bij niet toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten

Einde van het lidmaatschap

Artikel 7

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  a. Door de dood van het lid;
  b. Door opzegging van het lid;
  c. Door opzegging namens de vereniging.
  Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten vastgesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  d. Door ontzetting.
  Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
 3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
 6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
 7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging op grond van dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkenen binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering.
  Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.
  Gedurende het beroep is het lid geschorst.
 8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Einde van de rechten en verplichtingen van aspirantleden en begunstigers

Artikel 8

De rechten en verplichtingen van een aspirantlid en van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.
Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Jaarlijkse bijdragen

Artikel 9

De leden en de aspirantleden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.
Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke opheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

Rechten aspirantleden

Artikel 10

Behalve de overige rechten die aan aspirantleden bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht aan de door de vereniging voor hen georganiseerde wedstrijden, oefeningen en andere evenementen deel te nemen.

Bestuur

Artikel 11

 1. Het bestuur bestaat uit vijf, zeven of negen personen, die door de algemene vergadering worden benoemd;
 2. De benoeming geschiedt uit de leden;
 3. Uit de benoemde bestuursleden wordt door de algemene vergadering een voorzitter gekozen;
 4. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4.
  Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur, als vijf leden.
  De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door vijf of meer leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij de secretaris worden ingediend;
 5. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
 6. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus;
 7. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt benoeming uit de voordrachten;
 8. Wie de leeftijd van vijf en zestig jaar heeft bereikt, is niet tot bestuurslid benoembaar.

Einde bestuurslidmaatschap - Periodiek lidmaatschap

SCHORSING

Artikel 12

 1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn;
 2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vijf jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar, behoudens het bepaalde in lid 7 van artikel 11.
  Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in;
 3. Een bestuurslid dat de leeftijd van vijf en zestig jaar heeft bereikt, treedt af in de jaarvergadering, gehouden in het jaar volgende op dat waarin hij de leeftijdsgrens heeft bereikt;
 4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  a. Door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
  b. Door bedanken.

Bestuursfuncties - besluitvorming van het bestuur
Artikel 13

 1. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan.
  Het kan voor elk hunner en de voorzitter uit zijn midden een vervanger aanwijzen.
  Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden;
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgelegd en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend;
 3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

Bestuurstaak - Vertegenwoordiging
Artikel 14

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging;
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd.
  Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt;
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd;
 4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Tot het sluiten van overeenkomsten omtrent het kopen of bezwaren van registergoederen, is het bestuur bevoegd zonder goedkeuring van de algemene vergadering;
 5. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd:
  a. Hetzij door het bestuur;
  b. Hetzij door de voorzitter;
  c. Hetzij door de meerderheid der bestuursleden.

Jaarverslag - Rekening en Verantwoording
Artikel 15

 1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december;
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend;
 3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn, kan ieder lid deze rekening en verantwoording, in rechte van het bestuur vorderen;
 4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste drie personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen;
 5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven;
 6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie;
 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 2 en 3 tien jaren lang te bewaren.

Algemene vergaderingen
Artikel 16

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen;
 2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden.
  In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
  a. Het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 15 met het verslag van de aldaar benoemde commissie;
  b. De benoeming van de in artikel 15 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
  c. Voorziening in eventuele vacatures;
  Voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
 3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 20 of bij advertentie in tenminste één te plaatse waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen dagblad.

Toegang en stemrecht
Artikel 17

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, alle aspirantleden en alle begunstigers.
  Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden;
 2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur;
 3. Iedere lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.

Voorzitterscahp - Notulen
Artikel 18

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger.
  Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op.
  Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.
  De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

Besluitvorming van de Algemene Vergadering
Artikel 19

 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel;
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming;
 3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen;
 4. Blanko stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht;
 5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.
  Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
  Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen;
 6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen;
 7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt.
  Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt;
 8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering;
 9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen, - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaats gehad, of is deze niet op voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4.
  De termijn voor oproeping bedraagt tenminste zeven dagen;
 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 21.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 21

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering gebracht worden dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld;
 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering schriftelijk een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
  Bovendien wordt een afschrift als hierboven bedoeld aan alle leden toegezonden;
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering, waarin tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd of tegenwoordig is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen tien weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen;
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

  Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.


ONTBINDING
Artikel 22

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering.
  Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing;
 2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen, die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel.
  Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 23

 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen;
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.